NIEUWSBERICHTEN (archief 2020)

Uitstel aflossing Tozo-lening

Een van de onderdelen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is de
Lees meer...

Milieulijst 2021 vastgesteld.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Milieulijst 2021 vastgesteld. Deze lijst
Lees meer...

Energielijst 2021 vastgesteld

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft de Energielijst 2021 vastgesteld. In deze lijst zijn
Lees meer...

Verlenging kredietgaranties corona tot 1 juli 2021

De subsidiemodule Garantie ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus (GO-C) en de subsidiemodule
Lees meer...

Extra steunmaatregelen i.v.m. lockdown en verplichte winkelsluiting

In verband met de verzwaring van de lockdown en de verplichte winkelsluiting heeft het kabinet extra
Lees meer...

Geen hoge WW-premie bij meer dan 30% overwerk in 2021

Sinds 1 januari 2020 geldt een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele
Lees meer...

Belastingplicht vennootschapsbelasting

De onderworpenheid van een lichaam aan de vennootschapsbelasting voor een jaar vloeit voort uit de wet.
Lees meer...

Wetsvoorstellen Belastingplan 2021 aangenomen door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen van het Belastingplan 2021 aangenomen, inclusief de novelle
Lees meer...

AOW-leeftijd ook in 2026 67 jaar

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de AOW-leeftijd en de aanvangsleeftijd voor de
Lees meer...

Aanvragen NOW vierde kwartaal 2020 weer mogelijk

De derde fase van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid, kortweg de
Lees meer...

Aanvullende coronamaatregelen

Het kabinet trekt 3,7 miljard euro extra uit voor de uitbreiding van de economische
Lees meer...

De BIK in relatie tot investeringen in het buitenland

De BIK is een crisismaatregel en heeft als doel de Nederlandse investeringen te stimuleren. De BIK bevat
Lees meer...

Bedragen diverse uitkeringen 2021 bekendgemaakt

Per 1 januari 2021 worden allerlei bedragen in de regelgeving betreffende de sociale verzekeringen
Lees meer...

Herziening ineens aftrek voorbelasting

Ondernemers hebben recht op aftrek van de omzetbelasting die drukt op door hen aangeschafte goederen en
Lees meer...

Wet verandering koppeling AOW-leeftijd aangenomen

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Wet verandering koppeling AOW-leeftijd aangenomen. Deze wet
Lees meer...

Looncriteria 2021 kennismigranten

Om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning in Nederland moeten kennis- en arbeidsmigranten
Lees meer...

Tweede openstelling kosteloos ontwikkeladvies

De Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies is per 1 augustus 2020 in
Lees meer...

Wetsvoorstel Werken waar je wil

Een initiatiefwetsvoorstel om werknemers meer rechten te geven op aanpassing van de werkplek is ter
Lees meer...

Wil van partijen niet van belang voor arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de werknemer zich verbindt in dienst van de werkgever
Lees meer...

Premies Zorgverzekeringswet 2021

De premiepercentages en het maximumbijdrage-inkomen voor de Zorgverzekeringswet voor het jaar 2021 zijn
Lees meer...

Wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen aangenomen door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen aangenomen. In dit
Lees meer...

Kamerverhuurvrijstelling en inschrijvingseis

De kamerverhuurvrijstelling in de inkomstenbelasting houdt in, dat de opbrengst van de verhuur van een
Lees meer...

Eigenwoningforfait 2021 en tabelcorrectiefactor bekendgemaakt

In de zogenaamde appreciatiebrief betreffende de ingediende amendementen en moties op het pakket
Lees meer...

Loket aanvraag TVL vierde kwartaal geopend

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft laten weten dat het vanaf 25 november mogelijk
Lees meer...

Extra subsidie beroepsbegeleidende leerweg

De subsidie praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de
Lees meer...

Zesde voortgangsbrief “Werken als zelfstandige”

Het onderscheid tussen werken als zelfstandige en als werknemer is van belang voor de inhoudingsplicht
Lees meer...

Pakket Belastingplan 2021 aangenomen door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft de wetsvoorstellen, die gezamenlijk het pakket Belastingplan 2021 vormen,
Lees meer...

Wetsvoorstel implementatie richtlijn betaald ouderschapsverlof

De richtlijn (EU) 2019/1158 is bedoeld om het evenwicht tussen werk en privéleven en de gelijke
Lees meer...

Premiepercentages en premieloon 2021 vastgesteld

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages voor de Algemene Ouderdomswet
Lees meer...

Goedkeurend besluit 30%-regeling

Vooruitlopend op de Eindejaarsregeling 2020 heeft de staatssecretaris een besluit met een goedkeuring
Lees meer...

Belastingrente gaat niet alsnog omlaag per 1 oktober 2020

Invorderingsrente wordt in rekening gebracht als de betaaltermijn van een belastingaanslag is verstreken.
Lees meer...

Vermogen overhevelen naar de (klein)kinderen

Bij uw overlijden gaat uw vermogen naar uw erfgenamen. De erfgenamen moeten over hun aandeel in de
Lees meer...

Herziening aftrek voorbelasting

De btw op bedrijfsmiddelen komt in aftrek naar gelang van de mate waarin u de bedrijfsmiddelen voor
Lees meer...

Doe tijdig suppletieaangifte

Ondernemers, die hun btw-aangifte over 2020 willen corrigeren of die een balanspost btw willen aangeven,
Lees meer...

Afdracht privégebruik

Bij de aangifte over het laatste kwartaal van 2020 moet u btw afdragen over het privégebruik van
Lees meer...

Dividend voor de dga

Het tarief voor dividenduitkeringen aan dga’s bedraagt in 2020 26,25% en in 2021 26,9%. De tariefstijging
Lees meer...

Het salaris van de dga

De dga en zijn partner zijn wettelijk verplicht om voor hun werk voor de bv ten minste het hoogste van de
Lees meer...

Fiscale eenheid vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting kent twee tarieven. Het lage tarief is van toepassing over de eerste
Lees meer...

Bijtelling privégebruik fiets

Wanneer een werknemer een fiets ter beschikking heeft gekregen van zijn werkgever, dan moet voor het
Lees meer...

Wet homologatie onderhands akkoord

De Wet homologatie onderhands akkoord treedt op 1 januari 2021 in werking. De wet maakt mogelijk dat een
Lees meer...

Investeringsaftrek

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) bedraagt voor investeringen boven € 2.400 tot een
Lees meer...

Voorkom belastingrente

Belastingrente wordt in beginsel berekend wanneer de aanslag inkomsten- of vennootschapsbelasting op of
Lees meer...

Versoepeld uitstelbeleid belastingschulden verlengd tot 1 januari 2021

De staatssecretarissen van FinanciËn hebben in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat het
Lees meer...

Uitstel aanvraag vaststelling NOW-2

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat de
Lees meer...

Extra maatregelen coronacrisis

Het kabinet heeft een uitbreiding van het pakket aan maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis
Lees meer...

Tijdelijke Coronawet aangenomen

De Eerste Kamer heeft de tijdelijke Coronawet aangenomen. Deze wet vervangt de bestaande
Lees meer...

Verlenging afspraken grensarbeiders

De afspraken die Duitsland en Nederland hebben gemaakt over de behandeling van grensarbeiders ten tijde
Lees meer...

Uitzendregeling eigen woning

Vermogensbestanddelen van een particulier vallen in beginsel in box 3 van de inkomstenbelasting. Er geldt
Lees meer...

Nota naar aanleiding verslag wijziging box 3

De staatssecretaris van FinanciËn heeft de nota naar aanleiding van het verslag betreffende het
Lees meer...

Nota naar aanleiding van het verslag BIK

Via een nota van wijziging is de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) aan het Belastingplan 2021
Lees meer...

Wijziging NOW-1 in verband met vaststelling accountantsprotocol en derdenverklaring

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging
Lees meer...

Geen compensatie voor box-3-belasting in de jaren 2013-2016

In een brief aan de Tweede Kamer zegt de staatssecretaris van FinanciËn dat de belastingheffing in box 3
Lees meer...

Bedragen minimumloon per 1 januari 2021

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van de Wet minimumloon en
Lees meer...

Nieuwe groepsregeling vennootschapsbelasting

Uitgangspunt in de vennootschapsbelasting is dat iedere belastingplichtige zelfstandig in de heffing
Lees meer...

Aanpassingen in vennootschapsbelasting

Dit voorjaar heeft de Adviescommissie belastingheffing van multinationals een rapport uitgebracht. Naar
Lees meer...

Bedragen NHG 2021 bekend

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de bedragen voor de Nationale
Lees meer...

Uitwerking NOW-3

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer een nadere
Lees meer...

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Via de tweede nota van wijziging wordt de eerder aangekondigde Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)
Lees meer...

Aanpassing verliesverrekening vennootschapsbelasting

De staatssecretaris van FinanciËn heeft de eerste nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan
Lees meer...

Verlenging Tozo en uitstel invoering vermogenstoets

Het besluit, waarin de verlenging van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
Lees meer...

Wijziging Besluit belasting- en invorderingsrente

De staatssecretaris van FinanciËn heeft het Besluit belasting- en invorderingsrente gewijzigd. Ten tijde
Lees meer...

Verlenging termijn betalingsregeling belastingschulden

Tot 1 oktober 2020 konden ondernemers voor betalingsproblemen door de coronacrisis drie maanden bijzonder
Lees meer...

Aanpassing NOW-1 en NOW-2

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de eerste en tweede tijdelijke Noodmaatregel
Lees meer...

Formulier deskundigenverklaring aanvraag NOW

In een aantal gevallen is voor de aanvraag tot vaststelling van de loonkostensubsidie van de NOW-regeling
Lees meer...

Derde steunpakket coronacrisis

Naar aanleiding van het debat in de Tweede Kamer over het derde steun- en herstelpakket ter bestrijding
Lees meer...

Uitstel invoering vermogenstoets Tozo

De Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen die
Lees meer...

Tijdelijke verhuur tuinhuis

De eigen woning kent een aparte regeling in de inkomstenbelasting. Anders dan andere
Lees meer...

Wetsvoorstel invoering gedifferentieerde premie Aof

Werkgevers zijn verplicht om aan zieke werknemers minimaal 70% van het loon door te betalen. De
Lees meer...

Uitzondering op eis vlakke laadvloer

Om voor de heffing van bpm en mrb te kwalificeren als bestelauto dient de laadruimte van het voertuig
Lees meer...

Algemene uitzondering op hoge WW-premie bij meer dan 30% overwerk in 2020

Sinds 1 januari 2020 geldt op grond van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) een lage WW-premie voor vaste
Lees meer...

Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen

In het kader van de uitwerking van de afspraken die zijn gemaakt in het pensioenakkoord heeft de minister
Lees meer...

Belastingplan 2021: wijzigingen toeslagen

Het bestaande toeslagenstelsel kent een aantal nadelen. Daarom is een hervorming van dat stelsel
Lees meer...

Belastingplan 2021: differentiatie tarief overdrachtsbelasting

Om de drempel voor jongeren bij het kopen van een woning te verlagen, wil het kabinet de
Lees meer...

Belastingplan 2021: Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling

Op grond van de deelnemingsvrijstelling is de winst die een Nederlandse moedervennootschap ontvangt van
Lees meer...

Belastingplan 2021: vennootschapsbelasting

Fiscale coronareserve (COVID-19) De fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting heeft als doel de
Lees meer...

Belastingplan 2021: wijzigingen loonbelasting

Fiscale behandeling bonus zorgprofessionals COVID-19 Zorginstellingen kunnen voor de zorgprofessionals,
Lees meer...

Belastingplan 2021: aanpassing box 3

De vermogensrendementsheffing in box 3 wordt aangepast door verhoging van het heffingvrije vermogen van
Lees meer...

Belastingplan 2021: wijzigingen inkomstenbelasting

Arbeidskorting Ter compensatie van de verlaging van de zelfstandigenaftrek voor ondernemers is vorig
Lees meer...

Belastingplan 2021: wijzigingen voor ondernemers

Zelfstandigenaftrek Vorig jaar is besloten om de zelfstandigenaftrek met ingang van 2020 in acht stappen
Lees meer...

Belastingplan 2021: een overzicht

Het pakket Belastingplan 2021 (pakket BP 2021) bestaat uit acht wetsvoorstellen. Het pakket BP 2021 is zo
Lees meer...

Uitbetaling niet genoten vakantiedagen

Na afloop van zijn dienstbetrekking vorderde een werknemer in een procedure betaling van een aantal niet
Lees meer...

Beslag OM op banktegoeden

De rendementsgrondslag voor box 3 van de inkomstenbelasting is de waarde van de bezittingen verminderd
Lees meer...

Verzoek teruggaaf btw uit andere EU-lidstaat

Ondernemers, die in 2019 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij
Lees meer...

Ter beschikking stellen kunstwerken aan via bv-structuur gedreven maatschap

De dga van een bv stelt kunstwerken ter beschikking aan het accountants- en belastingadvieskantoor waarin
Lees meer...

Geen volledig recht op aftrek voorbelasting zonnepanelen voor waterschap

Een waterschap liet een zonnepanelenpark aanleggen op het terrein van een
Lees meer...

Besluit functionele valuta aangepast

De Belastingdienst kan op verzoek van een belastingplichtige toestaan dat het belastbare bedrag voor de
Lees meer...

Nieuwe ronde corona-steunmaatregelen

De coronamaatregelen hebben nog steeds veel impact op de economie en per 1 oktober 2020 lopen de huidige
Lees meer...

Aanzegverplichting

De werkgever is verplicht uiterlijk een maand voor het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde
Lees meer...

Aanvraag TVL kan door intermediair worden gedaan

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is de opvolger van de Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren
Lees meer...

Omzetbelasting verschuldigd over onzuivere doorbelasting zuiveringsheffing

Omzetbelasting wordt berekend over de vergoeding. Dat is het totale bedrag dat voor een levering of een
Lees meer...

Geen omzetbelasting verschuldigd over schadevergoeding

In de Wet op de omzetbelasting is bepaald dat wie op een factuur omzetbelasting vermeldt, die hij op
Lees meer...

Kampeerauto niet vergelijkbaar met bestelauto

In een arrest uit 2017 over de heffing van bpm bij invoer van een gebruikte kampeerauto heeft de Hoge
Lees meer...

Afgezonderd particulier vermogen

Bezittingen en schulden en opbrengsten en uitgaven van een afgezonderd particulier vermogen (APV) worden
Lees meer...

Inschakeling professionele bijstand door advocaat onredelijk

Omdat een belastingaanslag niet werd betaald binnen de gestelde termijn, werd een aanmaning tot betaling
Lees meer...

Kosteloos volgen van ontwikkeladvies

Sinds 1 augustus kunnen werkenden en werkzoekenden in Nederland kosteloos een ontwikkeladvies aanvragen
Lees meer...

Correctie te hoge rente eigenwoningschuld aan schoonouders

De inkomsten uit eigen woning bestaan uit het eigenwoningforfait, verminderd met de rente die wordt
Lees meer...

Verbod op nevenwerkzaamheden

De arbeidsovereenkomst van een werknemer bevatte een verbod op het verrichten van nevenwerkzaamheden. Op
Lees meer...

Conclusie A-G inzake uitzendregeling eigen woning

Vermogensbestanddelen van een particulier vallen in beginsel in box 3 van de inkomstenbelasting. Er geldt
Lees meer...

Ontbinding op verzoek situatief arbeidsongeschikte werkneemster

In de rechtspraak is geoordeeld dat een werkgever op grond van goed werkgeverschap in beginsel verplicht
Lees meer...

Toepassing innovatiebox

Een belastingplichtige kan gebruik maken van de innovatiebox als hij een immaterieel activum heeft
Lees meer...

Ontslag op staande voet vernietigd

Werkgever en werknemer kunnen de arbeidsovereenkomst met directe ingang opzeggen om een dringende reden.
Lees meer...

Internetconsultatie subsidieregeling duurzame inzetbaarheid

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een concept van de tijdelijke subsidieregeling
Lees meer...

Aanzegverplichting uit hoofde van arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege, zonder dat opzegging is vereist. Wel
Lees meer...

Initiatiefwetsvoorstel voorwaardelijke eindafrekening in dividendbelasting

Bij de Tweede Kamer is een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat een voorwaardelijke eindafrekening in de
Lees meer...

Rentevordering te verrekenen met rekening-courantschuld

Een geldlening van een aanmerkelijkbelanghouder aan de vennootschap waarin hij een aanmerkelijk belang
Lees meer...

Bewust onjuiste aangiften box 3 van partners

De Belastingdienst kan een vergrijpboete opleggen aan een belastingplichtige aan wiens opzet of grove
Lees meer...

Privégebruik auto en omzetbelasting

Het gebruik van een auto van de zaak voor privédoeleinden van de ondernemer of zijn personeel
Lees meer...

Erfgenaam kan dividendbelasting op gelegateerde aandelen niet verrekenen

Dividendbelasting wordt geheven van degenen die gerechtigd zijn tot de opbrengst van aandelen in een
Lees meer...

Wijziging subsidieregeling elektrische personenauto’s

Op 1 juli 2020 is de Subsidieregeling elektrische personenauto’s in werking getreden. Op grond van deze
Lees meer...

Vaststellingsovereenkomst ter beëindiging arbeidsovereenkomst tijdig ontbonden

Werkgever en werknemer kunnen door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst de arbeidsovereenkomst
Lees meer...

Uw NOW-aanvraag afronden 

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) geeft door corona
Lees meer...

Aftrekverbod lage arbeidsvergoeding meewerkende partner

De Wet IB 2001 kent een aftrekverbod voor arbeidsbeloningen die een ondernemer betaalt aan zijn partner.
Lees meer...

Wetsvoorstel aanpassing AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd

In het pensioenakkoord is afgesproken dat de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd minder snel stijgen
Lees meer...

Regeling TOFA twee weken langer open

De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) is een tegemoetkoming voor het
Lees meer...

Vooruitbetaalde rente voor woning die niet meer kwalificeert als eigen woning

Bij de Hoge Raad is een procedure aanhangig over de vraag of betaalde rente in aftrek kan worden gebracht
Lees meer...

Ontslag op staande voet wegens overtreding gedragsregels werkgever

Ontslag op staande voet wil zeggen dat de arbeidsovereenkomst zonder opzegtermijn wordt beËindigd. Zowel
Lees meer...

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden aangenomen

Op 23 juni 2020 heeft de Eerste Kamer de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden (UBO)
Lees meer...

Huisarts geen ondernemer voor werkzaamheden via coöperatie

Een onderneming is een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid waarmee wordt deelgenomen aan het
Lees meer...

NOW-2 kan worden aangevraagd

Het kabinet heeft de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) met vier
Lees meer...

Recht op aftrek voorbelasting tijdens leegstand pand

Een ondernemer heeft recht op aftrek van de aan hem in rekening gebrachte omzetbelasting, voor zover deze
Lees meer...

Voorstel aanpassing belastingheffing in box 3 van tafel

De staatssecretaris van FinanciËn heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het door zijn
Lees meer...

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kan worden aangevraagd

Onderdeel van het zogenaamde Noodpakket 2.0 is de subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).
Lees meer...

Ontslag met wederzijds goedvinden

In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat een overeenkomst, waarmee een arbeidsovereenkomst wordt
Lees meer...

Regeling NOW-2 gepubliceerd

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de regeling NOW-2 naar de Tweede Kamer gestuurd.
Lees meer...

Wetsvoorstel excessief lenen naar Tweede Kamer

Bij de presentatie van het Belastingplan 2019 in september 2018 heeft het kabinet aangekondigd met een
Lees meer...

Bedragen uurloongrenzen jeugd-LIV 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de onder- en bovengrenzen van de bandbreedte van
Lees meer...

Geen differentiatie in tarief overdrachtsbelasting

De Tweede Kamer heeft in 2019 het kabinet gevraagd om onderzoek te doen naar de invoering van een
Lees meer...

Kamervragen pakket aanvullende fiscale maatregelen

De staatssecretaris van FinanciËn heeft Kamervragen over het pakket aanvullende fiscale maatregelen in
Lees meer...

Kamervragen fiscale coronamaatregelen

De staatssecretarissen van FinanciËn hebben Kamervragen beantwoord die door de vaste commissie voor
Lees meer...

Tegemoetkoming kosten eHerkenning

Diverse fracties in de Tweede Kamer hebben aangegeven dat het inlogmiddel waarmee bedrijven
Lees meer...

Tozo niet voor student-ondernemers

De staatssecretaris voor Economische Zaken en Klimaat heeft Kamervragen beantwoord over het openstellen
Lees meer...

Tijdelijke Overbruggingsregeling Flexibele Arbeidskrachten gepubliceerd

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele
Lees meer...

Uitstel invoering nieuwe btw-regels e-commerce

De Europese Commissie wil de invoering van nieuwe btw-regels voor e-commerce met zes maanden uitstellen.
Lees meer...

Verkorting maximale betaaltermijn

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten
Lees meer...

Voorschot subsidie praktijkleren

De subsidie praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de
Lees meer...

Maximum uurprijzen kinderopvang 2021

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit met de maximum
Lees meer...

Aanschafsubsidie elektrische auto

De subsidieregeling voor elektrische personenauto’s is gepubliceerd in de Staatscourant.
Lees meer...

Vangnetregeling flexwerkers

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzocht of er
Lees meer...

Regeling Klein Krediet Corona (KKC) goedgekeurd

De Europese Commissie heeft de regeling Klein Krediet Corona (KKC) goedgekeurd. De KKC is bedoeld voor
Lees meer...

Uitleg aanpassingen in noodpakket 2.0

De ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financiën en Economische Zaken en Klimaat hebben
Lees meer...

Kabinet kondigt bronbelasting op dividenden aan

In aanvulling op de bronbelasting op rente en royalty’s wil het kabinet een bronbelasting op
Lees meer...

Bedrijfsopvolgingsregeling na overname onderneming

De Successiewet bevat een bijzondere regeling voor de overdracht van ondernemingsvermogen. Deze zogeheten
Lees meer...

Verlenging afspraken grensarbeiders

De afspraken, die Nederland en België hebben gemaakt over de behandeling van thuiswerkdagen van
Lees meer...

Tijdelijke beperking maximale kredietvergoeding

In Nederland is de totale kredietvergoeding (rente en kosten) voor consumptief krediet aan een maximum
Lees meer...

Overzicht verwachte maatregelen Belastingplan 2021

Op verzoek van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer hebben de staatssecretarissen
Lees meer...

Derde wijziging eerste tranche NOW

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft enkele aanpassingen in de NOW-regeling
Lees meer...

Kamervragen motie verruiming verliesverrekening

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen over de verruiming van de verliesverrekening in de
Lees meer...

Opbrengst verhuur tuinhuis toch belast in box 1?

Voor de heffing van de inkomstenbelasting worden de voordelen uit eigen woning gesteld op een forfaitair
Lees meer...

Kabinet introduceert noodpakket 2.0

Het kabinet heeft ter bestrijding van de coronacrisis een tweede noodpakket geïntroduceerd. Dit
Lees meer...

Bouwstenen toekomstig belastingstelsel

De vorige staatssecretaris van Financiën heeft toegezegd om begin 2020 met concrete bouwstenen en
Lees meer...

Loket aanvraag lening voor grensondernemers geopend

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) is ook toegankelijk voor
Lees meer...

Nultarief btw op mondkapjes

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer gezegd dat met ingang van
Lees meer...

Overeenkomst met België over thuiswerken tijdens coronacrisis

In navolging op de overeenkomst met Duitsland is nu ook met België een overeenkomst gesloten over de
Lees meer...

Betaalpauze rente en aflossing eigenwoningschuld

Sinds 1 januari 2013 geldt voor nieuwe eigenwoningschulden de eis dat de schuld gedurende de looptijd ten
Lees meer...

Garantieregeling kleine ondernemers

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft specifiek voor kleine ondernemers een nieuwe
Lees meer...

Tegemoetkoming eigen bijdrage kosten kinderopvang

Op last van het kabinet zijn de kinder- en gastouderopvang op 16 maart 2020 gesloten. Het kabinet heeft
Lees meer...

Bezwaar belastingheffing box 3 2019 aangewezen als massaal bezwaar

De Belastingdienst verwacht dat veel mensen bezwaar zullen maken tegen de vermogensrendementsheffing over
Lees meer...

Steunmaatregelen sportverenigingen

Het kabinet heeft drie specifieke steunmaatregelen genomen voor de sportsector. Het gaat om de volgende
Lees meer...

Aanpassingen in regeling NOW

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van
Lees meer...

Minimumlonen per 1 juli 2020

Ieder half jaar per 1 januari en per 1 juli worden de bedragen van het wettelijk minimumloon aangepast
Lees meer...

Berekening kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bij samenwerkingsverband.

Ondernemers, die investeren in bedrijfsmiddelen, hebben recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Lees meer...

Ouderschapsverlof straks deels betaald

Het kabinet heeft een interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) naar deeltijdwerk laten uitvoeren. Het
Lees meer...

Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs het wetsvoorstel pensioenverdeling bij
Lees meer...

Herzieningsvoorstel box 3 pas na de zomer naar Tweede Kamer

Op 14 juni 2019 heeft de Hoge Raad in een aantal arresten over de vermogensrendementsheffing van box 3
Lees meer...

Aanvragen corona-overbruggingslening mogelijk vanaf 29 april

Een van de maatregelen die het kabinet heeft getroffen ter bestrijding van de gevolgen van de
Lees meer...

Aanvullende fiscale maatregelen coronacrisis

De staatssecretaris van Financiën heeft zes nieuwe belastingmaatregelen aangekondigd ter bestrijding
Lees meer...

Uitbreiding doelgroep Tozo

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer
Lees meer...

Aanpassingen coronamaatregelen van ministerie SZW

De minister en de staatssecretaris van Sociale zaken en Werkgelegenheid hebben enkele aanpassingen
Lees meer...

Verlenging termijn aanvraag doelgroepverklaring LKV

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een tegemoetkoming voor werkgevers die een of meer werknemers in dienst
Lees meer...

Samenloop NOW en loonkostensubsidie

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) bevat de verplichting voor
Lees meer...

Kamermoties verruiming verliesverrekening vennootschapsbelasting

Het verrekenen van een verlies in de vennootschapsbelasting kan met de winst van het voorgaande jaar en
Lees meer...

Aanpassingen regeling tegemoetkoming ondernemers in getroffen sectoren (TOGS)

De minister en de de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat hebben een aangepaste versie van
Lees meer...

Specifieke steunmaatregel sierteelt en voedingstuinbouw

Specifieke steun sierteelt en voedingstuinbouw De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Lees meer...

Aanbiedingsplicht bij verkoop woning geen reden voor verlaging eigenwoningforfait

Een eigen woning is de onroerende zaak die de eigenaar anders dan tijdelijk ter beschikking staat als
Lees meer...

Beleidsbesluit aanvullende coronamaatregelen

De staatssecretaris van Financiën heeft een aantal aanvullende maatregelen bekendgemaakt ter
Lees meer...

Rapport commissie belastingheffing van multinationals

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën een commissie van deskundigen
Lees meer...

Waardering grond op openingsbalans

Bij het einde van een onderneming moet de ondernemer afrekenen met de Belastingdienst over de in de
Lees meer...

Motiveringsvereiste concurrentie- en relatiebeding

Een concurrentie- en een relatiebeding in een arbeidsovereenkomst moeten schriftelijk zijn vastgelegd om
Lees meer...

Aflossing rekening-courant via dividend

De rekening-courantschuld van een dga aan zijn bv liep in een reeks van jaren op van ruim € 700.000
Lees meer...

Vermindering erfbelasting met schenkbelasting over fictieve verkrijging

Een schenking die binnen 180 dagen voor het overlijden van de schenker is gedaan wordt aangemerkt als een
Lees meer...

Aanvulling en uitbreiding coronamaatregelen

Het kabinet heeft het pakket maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis uitgebreid en aangevuld met
Lees meer...

Aanpassingen Tijdelijke noodmaatregel overbrugging behoud van werkgelegenheid

Nog voordat het UWV het aanvraagloket voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van
Lees meer...

Exportkredietverzekering verruimd per 26 maart

Ondernemers, die exporteren, kunnen het risico dat hun buitenlandse afnemer niet betaalt afdekken door
Lees meer...

Bijzonder uitstel belastingbetaling

Ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen zijn gekomen of dreigen te komen, kunnen de
Lees meer...

Vakantiedagen en coronacrisis

Door de coronacrisis leven er veel vragen over vakantiedagen. Kan de werkgever een werknemer verplichten
Lees meer...

Terugbetaling ontvangen vergoeding geen negatief resultaat

Hof Den Haag is van oordeel dat een terugbetaling van een ontvangen vergoeding voor het verrichten van
Lees meer...

NOW-regeling op 6 april van start

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor
Lees meer...

Tijdelijke noodregeling zelfstandige ondernemers van start

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers De Tijdelijke Overbruggingsregeling
Lees meer...

Noodloket voor ondernemers is geopend

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de eerder aangekondigde tegemoetkomingsregeling
Lees meer...

Aanslag opgelegd tijdens boekenonderzoek: navordering niet toegestaan

De Belastingdienst kan, wanneer een aanslag ten onrechte achterwege is gelaten of op een te laag bedrag
Lees meer...

Recht op aftrek voorbelasting advocaatkosten procedure dga

Een ondernemer heeft recht op aftrek van de hem in rekening gebrachte omzetbelasting als er een
Lees meer...

Banken verlenen uitstel van betaling

Vanwege de impact van het coronavirus verlenen de grote Nederlandse banken aan zakelijke klanten met een
Lees meer...

Rechtspraak gesloten tot 6 april

In verband met de uitbraak van het coronavirus zijn met ingang van dinsdag 17 maart de rechtbanken,
Lees meer...

Geen aftrek voorbelasting op bouw woning in verband met plaatsing zonnepanelen op dak

De plaatsing van zonnepanelen op een nieuwbouwwoning geeft geen recht op aftrek van (een deel van) de
Lees meer...

Nieuwe of gebruikte auto niet op basis van lage kilometerstand

De discussie of een auto ten tijde van de registratie in Nederland nieuw of gebruikt is, duurt voort. Het
Lees meer...

Ontslag op staande voet

Voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet moet de opzegging onverwijld worden gedaan wegens een
Lees meer...

Noodpakket maatregelen coronacrisis

Na de eerder genomen maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis komt het kabinet nu met een
Lees meer...

Maatregelen in verband met coronavirus

In verband met het coronavirus heeft het kabinet diverse maatregelen getroffen voor ondernemers. Het gaat
Lees meer...

Compensatie voor betaalde transitievergoeding

De verplichting om het loon door te betalen aan een zieke werknemer eindigt in de regel na 104 weken van
Lees meer...

Boetebeding arbeidscontract niet overgenomen in vaststellingsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst omvatte onder meer een non-concurrentiebeding, een relatiebeding en een
Lees meer...

Voorstel arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

De Stichting van de Arbeid, een overlegorgaan van werkgevers- en werknemersorganisaties, heeft een
Lees meer...

Werktijdverkorting wegens coronavirus

Bedrijven die door het coronavirus tijdelijk te weinig werk hebben voor hun werknemers, kunnen een beroep
Lees meer...

Gedeeltelijke ontbinding arbeidscontract niet mogelijk

Een van de doelstellingen van het arbeidsrecht is het beschermen van werknemers tegen willekeur van de
Lees meer...

Subsidie voor aanschaf elektrische auto vanaf 1 juli 2020

Een van de afspraken uit het klimaatakkoord is de invoering van een subsidieregeling voor de aanschaf van
Lees meer...

Fouten in percentages forfaitair rendement box 3

Naar aanleiding van vragen in de media is een fout ontdekt in de berekening van de forfaitaire
Lees meer...

Box 3-heffing 2015

Over de vraag of de vermogensrendementsheffing van box 3 op stelselniveau in strijd is met het recht op
Lees meer...

Beëindiging ouder slapend dienstverband

Met ingang van 1 juli 2015 is de werkgever bij beëindiging van een dienstverband op zijn initiatief
Lees meer...

Loon tijdens vakantie inclusief vergoeding structureel overwerk

In het Burgerlijk Wetboek is geregeld dat een werknemer gedurende zijn vakantie recht op loon behoudt.
Lees meer...

Onderzoek forfaits in belastingrecht

Medio 2019 heeft de Algemene Rekenkamer een rapport over forfaits in het belastingstelsel aan de Tweede
Lees meer...

Hof Den Haag merkt auto met minder dan 1.000 km op de teller aan als nieuw

Voor de heffing van bpm bij invoer is van belang of het voertuig nieuw of gebruikt is op het tijdstip van
Lees meer...

Kamervragen Belastingplan 2021

De vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën
Lees meer...

Ongeoorloofd onderscheid in forensenbelasting

Een van de belastingen die gemeenten op grond van de Gemeentewet mogen heffen is de forensenbelasting.
Lees meer...

Aansprakelijkheid bestuurder

De bestuurder van een vennootschap is in beginsel hoofdelijk aansprakelijk voor de loonbelasting die de
Lees meer...

Aan transitievergoeding gelijkwaardige voorziening

Bij ontslag op initiatief van de werkgever moet deze aan de werknemer een transitievergoeding betalen.
Lees meer...

Winstuitdeling door oplopen schuld aan bv

Als een aandeelhouder voor persoonlijke doeleinden geld opneemt bij de vennootschap, kan sprake zijn van
Lees meer...

Toepassing KOR door scholen met zonnepanelen

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over de btw-positie van scholen die
Lees meer...

Opzegging tijdens proeftijd ingetrokken

Het opnemen van een proeftijdbeding in een arbeidsovereenkomst is toegestaan als de overeenkomst langer
Lees meer...

Einde ingezetenschap voor AOW-verzekering

Voor de AOW zijn ingezetenen van Nederland en niet-ingezetenen, die binnen Nederland in dienstbetrekking
Lees meer...

Eigen woning en niet-samenlevende partners

De minister van Financiën heeft in een brief aan de vaste commissie voor Financiën van de
Lees meer...

Toedeling KIA bij investeringen door samenwerkingsverband

Een ondernemer die in een kalenderjaar investeert in bedrijfsmiddelen heeft recht op
Lees meer...

Vrijstelling vennootschapsbelasting vereniging

Verenigingen en stichtingen zijn vennootschapsbelastingplichtig indien en voor zover zij een onderneming
Lees meer...

Toelichting fiscale gevolgen Brexit

In een besluit heeft de staatssecretaris van Financiën een toelichting gegeven op de fiscale
Lees meer...

Uitstel verplicht gebruik eHerkenning

In verband met de ophef over het verplichte gebruik van eHerkenning geeft de Belastingdienst ondernemers
Lees meer...

Geen kinderbijslag door mini-job in Duitsland

Binnen de Europese Unie geldt het beginsel dat de socialezekerheidswetgeving van slechts
Lees meer...

Aan transitievergoeding gelijkwaardige cao-voorziening

Bij ontbinding van een arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever heeft de werknemer recht op een
Lees meer...

Gebruikelijkloonregeling niet van toepassing door omvang werkzaamheden

Een werknemer met een aanmerkelijk belang in de vennootschap waarvoor hij werkt, moet voor zijn
Lees meer...

Kamervragen effectiviteit lage-inkomensvoordeel

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over de effectiviteit van het
Lees meer...

Subsidieregeling SLIM op 2 maart open

De subsidieregeling SLIM (stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen) wordt op 2
Lees meer...

Uniforme wachttijd in Regeling onwerkbaar weer

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in een brief aan de Tweede Kamer ingegaan op de
Lees meer...

Landbouwnormen 2019 gepubliceerd

Het Platform Landbouw heeft de ‘Landelijke Landbouwnormen 2019’ gepubliceerd. Deze publicatie
Lees meer...

Doorlopend afwisselend privégebruik bestelauto

De bijtelling in de loonbelasting voor het privégebruik van een door de werkgever ter beschikking
Lees meer...

Maximumbedrag transitievergoeding omhoog

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft enkele bedragen en percentages in diverse
Lees meer...

Gebruikelijk loon 2020

De gebruikelijkloonregeling geldt voor werknemers die een aanmerkelijk belang hebben in de vennootschap
Lees meer...

Aftrekposten voor ondernemers in 2020

Oudedagsreserve De toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2020 9,44% van de
Lees meer...

Wijzigingen loonbelasting 2020

In de loonbelasting zijn per 1 januari 2020 enkele zaken gewijzigd. Privégebruik auto Werknemers
Lees meer...

Bedragen kindregelingen 2020

Kinderbijslag Met ingang van 1 januari 2020 gelden de volgende bedragen per kind per
Lees meer...

Investeringsaftrek 2020

De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te
Lees meer...

Tarieven loon- en inkomstenbelasting 2020

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2020 als
Lees meer...

Veranderingen inkomstenbelasting 2020

Eigen woning Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en €
Lees meer...