NIEUWSBERICHTEN (archief 2021)

Europese Commissie keurt TVL vierde kwartaal goed

De Europese Commissie heeft de TVL voor het vierde kwartaal van 2021 goedgekeurd. Ondernemers die in deze
Lees meer...

Deadline vaststelling TVL tweede kwartaal 2021 is 8 maart 2022

De uiterste datum voor het indienen van een vaststellingsverzoek voor de TVL over het tweede kwartaal van
Lees meer...

Aanpassingen steunmaatregelen vierde kwartaal 2021 en eerste kwartaal 2022

In verband met de huidige lockdown heeft het kabinet diverse steunmaatregelen voor het vierde kwartaal
Lees meer...

Wetsvoorstellen Belastingplan 2022 c.s. aangenomen

De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen Belastingplan 2022, Overige fiscale maatregelen 2022,
Lees meer...

Coronasteun loopt door in eerste kwartaal 2022

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat de huidige coronamaatregelen in ieder geval tot 14 januari 2022
Lees meer...

Premiepercentages zorgverzekering 2022

De minister van VWS heeft de premiepercentages voor de Zorgverzekeringswet voor 2022 vastgesteld. De hoge
Lees meer...

Voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022

De voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022 is gebaseerd op de meest recente gegevens waarover de
Lees meer...

Vierde nota van wijziging initiatiefwetsvoorstel exitheffing

Het initiatiefwetsvoorstel voor een exitheffing dividendbelasting van Groen Links wordt voor de vierde
Lees meer...

Belastingheffing box 3 geen individuele en buitensporige last gezien vermogen en inkomen

Belastingheffing is een inbreuk op het recht op ongestoord genot van eigendom. Een dergelijke inbreuk is
Lees meer...

Mogelijkheden structurele crisisregeling loonkosten

In reactie op een tweetal moties van de Tweede Kamer stuurt de staatssecretaris van SZW een overzicht met
Lees meer...

Aan- of verkoop VVO’s regelen voor 1 januari

Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten, afhankelijk van de regio en behoudens enkele vrijstellingen,
Lees meer...

Gehalten dikke fractie na mestscheiding niet aannemelijk

Na een NVWA-controle legde RVO.nl mestboetes met een totaalbedrag van bijna € 44.000 op aan een
Lees meer...

Besluit over btw-heffing en toepassing KOR bij zonnepanelen

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een nieuwe versie van het besluit over de btw-heffing en de
Lees meer...

Geen bron van inkomen door inactiviteit

Volgens vaste jurisprudentie worden aan een bron van inkomen drie voorwaarden gesteld: er is deelname
Lees meer...

Te laat verstrekken gegevens lening van vader verhinderde renteaftrek

De rente van schulden, die deel uitmaken van de eigenwoningschuld, is aftrekbaar voor de
Lees meer...

Hof wijst vordering tot opschorting UBO-wetgeving af

De stichting Privacy First heeft de Nederlandse staat voor de rechter gedaagd vanwege de invoering van
Lees meer...

Consultatie verlaging maximale kredietvergoeding

De maximale vergoeding voor consumptief krediet op jaarbasis bestaat uit de wettelijke rente, vermeerderd
Lees meer...

Onderzoeksrapport brievenbusfirma’s in Nederland

De commissie, die onderzoek heeft gedaan naar de activiteiten van brievenbusfirma’s of
Lees meer...

Werknemer nam per direct ontslag

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hoeft niet de mogelijkheid van tussentijdse opzegging te
Lees meer...

Aanvullende crisismaatregelen vierde kwartaal 2021

Nadat het kabinet onlangs heeft besloten om voor het vierde kwartaal van 2021 de TVL open te stellen,
Lees meer...

Hof Den Bosch geeft richtlijnen voor proceskostenvergoedingen

Hof Den Bosch heeft in een bijlage bij een uitspraak richtlijnen gegeven voor beslissingen over de
Lees meer...

Uitleg correctiebeleid Belastingdienst

De Belastingdienst hanteert een correctiebeleid. Op grond van dat beleid wordt geen navorderingsaanslag
Lees meer...

Premiepercentages en maximum premieloon 2022

De staatssecretaris van SZW heeft de premiepercentages voor de werknemersverzekeringen en het
Lees meer...

Geen aftrek voorbelasting op bouw woning voor exploitant zonnepanelen

Een ondernemer mag de omzetbelasting, die hem door andere ondernemers in rekening is gebracht voor de
Lees meer...

Gedeeltelijke terugkeer steunpakket

Waar het kabinet eerder heeft besloten om het merendeel van de steunmaatregelen voor ondernemers per 1
Lees meer...

Start vaststelling TVL Q2 2021

Op 29 november begint RVO.nl met de vaststelling van de TVL over het tweede kwartaal van 2021. Vanaf die
Lees meer...

Contouren Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen

De minister van EZK heeft in een brief aan de Tweede Kamer de contouren van de Aanvullende Tegemoetkoming
Lees meer...

Tweede Kamer heeft Belastingplan 2022 aangenomen

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Belastingplan 2022 aangenomen. Van alle 23 door de Kamer
Lees meer...

Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2022 bekend

Bekendmaking percentage eigenwoningforfait De staatssecretaris van FinanciËn heeft de Tweede Kamer
Lees meer...

Fiscale eenheid Vpb

De Vpb kent twee tarieven. Het lage tarief is van toepassing over de eerste tariefschijf. Het hoge tarief
Lees meer...

Aftrekbeperking IB ondernemers

Het tarief, waartegen de aftrek van ondernemersfaciliteiten in de hoogste inkomensschijf (belastbaar
Lees meer...

Benut de mogelijkheden van de werkkostenregeling

Uitgangspunt van de werkkostenregeling is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers loon
Lees meer...

Conclusie A-G over belastingheffing in box 3: systeem deugt niet

Het systeem van belastingheffing in box 3 van de inkomstenbelasting ging in de jaren 2001 tot en met 2016
Lees meer...

Besluit afscherming adresgegevens handelsregister

Het besluit tot wijziging van het Handelsregisterbesluit, waarmee de woonadresgegevens van natuurlijke
Lees meer...

AOW-leeftijd in 2027 67 jaar

De staatssecretaris van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat de AOW-leeftijd ook in
Lees meer...

Verliesverrekening Vpb

Het Belastingplan 2021 omvat onder andere een aanpassing van de verliesverrekening in de
Lees meer...

Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten

Nieuw voor 2022 is een gerichte vrijstelling voor de vergoeding van kosten van thuiswerken. Het gaat om
Lees meer...

Bijtelling privégebruik fiets

Wanneer een werknemer een fiets ter beschikking heeft gekregen van zijn werkgever, dan moet voor het
Lees meer...

Aandachtspunten jaarafsluiting

Controleer voor het afsluiten van het boekjaar onderstaande punten: Loonkostenvoordeel (LKV) oudere
Lees meer...

Afdracht over privégebruik

Bij de aangifte over het laatste kwartaal van 2021 moet u btw afdragen over privégebruik van zaken
Lees meer...

Herziening aftrek voorbelasting

De btw op bedrijfsmiddelen komt in aftrek naar gelang van de mate waarin u de bedrijfsmiddelen voor
Lees meer...

Doe tijdig suppletieaangifte

Ondernemers, die hun btw-aangifte over 2021 willen corrigeren of die een balanspost btw willen aangeven,
Lees meer...

Salaris dga

De dga en zijn partner zijn wettelijk verplicht om voor hun werk voor de bv ten minste het hoogste van de
Lees meer...

Belastingheffing in box 3

Schulden komen in mindering op het vermogen in box 3. Dat geldt echter niet voor belastingschulden.
Lees meer...

Vermogen overhevelen naar uw (klein)kinderen?

Bij uw overlijden gaat uw vermogen naar uw erfgenamen. De erfgenamen moeten over hun aandeel in de
Lees meer...

Studiekosten

Studiekosten en andere scholingsuitgaven zijn aftrekbaar in de IB. Deze aftrekpost vervalt per 1 januari
Lees meer...

Vraag middeling aan bij wisselende inkomens

Mensen met een sterk wisselend inkomen in box 1 kunnen met een beroep op de middelingsregeling een
Lees meer...

Aftrekposten hoogste tariefschijf

Aftrek van betaalde hypotheekrente en persoonsgebonden aftrek in de hoogste tariefschijf gaat in 2021
Lees meer...

Los (extra) af op uw hypotheek

Gezien de lage of zelfs negatieve rente op spaartegoeden kan het aantrekkelijk zijn om (extra) af te
Lees meer...

Verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning

De vrijstelling voor schenkingen die verband houden met de financiering van een eigen woning is verruimd
Lees meer...

Premies lijfrenteverzekeringen

Betaalde premies voor lijfrenteverzekeringen zijn onder voorwaarden aftrekbaar. Voor iemand die op 1
Lees meer...

Verrekening te weinig gewerkte uren niet toegestaan

Een werkgever hield de gewerkte uren van zijn werknemers bij met een registratiesysteem, waarop de
Lees meer...

Bedenktermijn ontslag wederzijds goedvinden

In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat een werknemer het recht heeft om een schriftelijke overeenkomst
Lees meer...

Regeling ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven geldt ook in derde kwartaal

De regeling ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven (OVK) is ook voor het derde kwartaal van
Lees meer...

Vaststellingsloket NOW-2 langer open

De staatssecretaris van SZW heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over enkele wijzigingen van de
Lees meer...

Aanslag erfbelasting voor rekening erfgenaam

Bron: Rechtbank Den Haag | jurisprudentie | ECLINLRBDHA20217995, SGR 20/2583 | 11-07-2021
Lees meer...

Verlaging tarieven energiebelasting 2022

De rekening van de energiebedrijven wordt voor een groot deel bepaald door de heffing van
Lees meer...

Vragen Belastingverdrag Duitsland

De staatssecretaris van FinanciËn heeft gereageerd op een brief over de belastingheffing van inwoners van
Lees meer...

Minimumlonen per 1 januari 2022

De staatssecretaris van SZW heeft de bedragen van het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2022
Lees meer...

Kort uitstel van betaling naheffingsaanslagen motorrijtuigenbelasting

In verband met de coronacrisis heeft de Belastingdienst tijdelijk geen invorderingsmaatregelen getroffen.
Lees meer...

Tweede nota van wijziging Belastingplan 2022

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een tweede nota van wijziging inzake het Belastingplan 2022
Lees meer...

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel conditionele bronbelasting op dividenden aan

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel ter invoering van een conditionele bronbelasting op dividenden
Lees meer...

Eigenwoningregeling van toepassing op gedeelte van woning

De eigenwoningregeling in de inkomstenbelasting is van toepassing op een gebouw of een gedeelte van een
Lees meer...

Woonadressen afgeschermd in Handelsregister per 1 januari 2022

De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel om het Handelsregisterbesluit 2008 te wijzigen. Door de
Lees meer...

Uitstel plenaire behandeling wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap

De staatssecretaris van FinanciËn heeft de Tweede Kamer gevraagd om de plenaire behandeling van het
Lees meer...

Tijdelijke versoepeling bijstandverlening zelfstandigen

Per 1oktober 2021 is het steun- en herstelpakket in verband met de coronacrisis beËindigd. De Tijdelijke
Lees meer...

Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling na splitsing

De bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenkbelasting houdt in dat op verzoek een voorwaardelijke
Lees meer...

Wijziging Besluit fiscale noodmaatregelen coronacrisis

De staatssecretaris van Financiën heeft het Besluit fiscale noodmaatregelen aangepast. De aangepaste
Lees meer...

Vaststellingsaanvraag NOW-1

De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer de stand van zaken rond de NOW per september
Lees meer...

Maximum uurprijzen kinderopvangtoeslag 2022

De minister van SZW heeft de maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag voor het jaar 2022
Lees meer...

Subsidiebedragen nieuwe elektrische auto’s worden lager

Het kabinet heeft besloten extra geld vrij te maken voor de (fiscale) stimulering van elektrische
Lees meer...

Afspraken thuiswerken grensarbeiders verlengd

De afspraken met België over de fiscale behandeling van grensarbeiders, die door de
Lees meer...

Gelijkere behandeling vreemd en eigen vermogen

Vorig jaar op Prinsjesdag heeft de staatssecretaris van Financiën een onderzoek aangekondigd naar de
Lees meer...

Kwijtscheldingswinstvrijstelling

De voordelen, die een onderneming verkrijgt doordat schuldeisers niet voor verwezenlijking vatbare
Lees meer...

Steunmaatregel nachtsluiting horeca

Aan de generieke steunregelingen in verband met de coronamaatregelen (NOW, TVL, Tozo, TONK en enkele
Lees meer...

Contouren maatregel evenementen vierde kwartaal 2021

In juni 2021 is de garantieregeling voor evenementen (TRSEC) in werking getreden. De regeling geldt voor
Lees meer...

Belde u ook altijd naar ons 070 nummer?

Sinds de migratie van onze telefooncentrale, is ons 070-3198080 nummer niet meer in gebruik. Dit
Lees meer...

Tarieven en heffingskortingen inkomstenbelasting

De tarieven en heffingskortingen in de inkomstenbelasting veranderen marginaal, met uitzondering van de
Lees meer...

Aanpassen eigenwoningregeling in partnerschapssituaties en bij overlijden

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën beschreven welke
Lees meer...

Bijtelling emissievrije auto

De verlaagde bijtelling voor emissievrije personenauto’s blijft bestaan. De verlaagde bijtelling
Lees meer...

Verlengen gebruikelijkloonregeling innovatieve start-ups

Het loon van de dga van een innovatieve start-up mag voor de toepassing van de gebruikelijkloonregeling
Lees meer...

Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten

Er komt een gerichte vrijstelling in de werkkostenregeling voor de vergoeding van thuiswerkkosten van
Lees meer...

Aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten

Volgens de huidige wetgeving worden aandelenoptierechten in de loonsfeer belast op het moment waarop zij
Lees meer...

Systematiek S&O-afdrachtvermindering

Het kabinet stelt voor om de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) op een tweetal
Lees meer...

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

De MIA is een subsidieregeling voor de investering in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Per 1 januari
Lees meer...

Aanpassen verwerking negatieve btw-melding

De Wet op de omzetbelasting bevat drie bijzondere regelingen waarbij ondernemers de btw die zij
Lees meer...

Vrijstelling overdrachtsbelasting bij terugkoop woning met verkoopregulerend beding

Onder voorwaarden geldt met ingang van 2022 een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor de verkrijging
Lees meer...

Aanpassingen bpm

De CO2-uitstoot van een personenauto vormt de grondslag van de bpm. Voor conventionele auto’s en
Lees meer...

Verlaging tarief verhuurderheffing

Naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer heeft het kabinet besloten dat in de sociale sector in
Lees meer...

Financiën niet van plan box-3-heffing direct aan te pakken

Naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland in een van de massaalbezwaarprocedures
Lees meer...

Afschermen adresgegevens in Handelsregister

De staatssecretaris van EZK heeft Kamervragen over het niet uitvoeren van een door de Tweede Kamer
Lees meer...

Levering slooppand of bouwterrein?

De levering van onroerende zaken en van rechten waaraan deze zijn onderworpen is in beginsel vrijgesteld
Lees meer...

Intracommunautaire verwerving nieuwe auto

Omzetbelasting wordt onder meer geheven ter zake van de intracommunautaire verwerving van een nieuw
Lees meer...

Termijn aanvraag OVK verlengd

De subsidie financiering ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven COVID-19 (OVK) is een opslag
Lees meer...

Box-3-heffing 2017 geen individuele en buitensporige last

Volgens vaste rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) is belastingheffing te
Lees meer...

Einde terbeschikkingstellingsregeling door verhuur aan derde

Vermogensbestanddelen van een particulier vallen in box 3, tenzij het gaat om de eigen woning of
Lees meer...

Subsidiepot aanschaf elektrische auto 2021 is leeg

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld
Lees meer...

Verhuur onderneming verhindert bedrijfsopvolgingsregeling niet

De Successiewet kent een voorwaardelijke vrijstellingsregeling voor de verkrijging van
Lees meer...

Einde generieke steun coronacrisis

Per 1 oktober 2021 komt er een einde aan de generieke steunmaatregelen ter bestrijding van de
Lees meer...

Schenking schilderij in termijnen

De giftenaftrek in de inkomstenbelasting is onderdeel van de persoonsgebonden aftrek. In mindering op het
Lees meer...

Terugvragen buitenlandse btw

Ondernemers, die in 2020 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij
Lees meer...

Werknemer gehouden aan non-concurrentiebeding

Een werknemer trad op 1 mei 2021 in dienst bij zijn werkgever op basis van een arbeidscontract voor
Lees meer...

Ontslag op staande voet ten onrechte gegeven

Ontslag op staande voet, dat wil zeggen zonder de geldende opzegtermijn in acht te nemen, is een uiterste
Lees meer...

Aandeel in toekomstige winst niet al eerder ten laste van resultaat

Een onderneming hoeft winst fiscaal pas te verantwoorden wanneer deze is gerealiseerd. Een verlies mag
Lees meer...

Eenmalige uitkering pensioenfonds overleden partner was loon

Loon is een ruim begrip en omvat alles wat iemand uit een dienstbetrekking of een vroegere
Lees meer...

Vergeten renteaftrek eigen woning corrigeren via ambtshalve vermindering aanslag?

De inspecteur kan onjuiste aanslagen ambtshalve verminderen. Een te laat ingediend bezwaarschrift
Lees meer...

Opening aanvraagloket TVL derde kwartaal 2021

Vanaf 31 augustus 2021 om 08:00 uur kunnen ondernemers de TVL over het derde kwartaal van 2021 aanvragen.
Lees meer...

Belastingheffing box 3 in 2017 en 2018 in strijd met discriminatieverbod

De rechtbank Noord-Nederland heeft twee zogenaamde proefprocedures in het kader van de aanwijzing massaal
Lees meer...

Subsidie verduurzaming mkb

Voor ondernemers in het mkb, die niet onder de energiebesparingsplicht vallen, komt er een
Lees meer...

Onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting niet in strijd met EU-vrijheden

In de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen is bepaald dat de termijn waarbinnen de Belastingdienst een
Lees meer...

Rechtbank staat afwijking van BUA toe

Ondernemers kunnen de omzetbelasting die in rekening wordt gebracht door andere ondernemers voor de
Lees meer...

Verlenging maximumvergoeding consumptief krediet

In verband met de coronacrisis is de maximale kredietvergoeding voor consumptief krediet met ingang van
Lees meer...

Ontbinding arbeidsovereenkomst met ex-vrouw van dga

Het Burgerlijk Wetboek bevat een limitatieve opsomming van gronden waarop een verzoek tot
Lees meer...

Rechtbank vindt regeling aftrek specifieke zorgkosten discriminerend

Specifieke zorgkosten zijn uitgaven die wegens ziekte of invaliditeit zijn gedaan voor genees- en
Lees meer...

Arbeidsovereenkomst langdurige arbeidsongeschikte te vroeg ontbonden voor recht op compensatie

De werkgever is sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 in beginsel verplicht om
Lees meer...

Regeling NOW-4 gepubliceerd

De minister van SZW heeft de op 27 mei 2021 aangekondigde verlenging van de NOW-regeling gepubliceerd in
Lees meer...

Loon tijdens vakantie inclusief vergoeding voor overuren?

In het Burgerlijk Wetboek is bepaald, dat een werknemer gedurende zijn vakantie recht op loon behoudt.
Lees meer...

Niet altijd transitievergoeding verschuldigd bij einde slapend dienstverband

Na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 zijn werkgevers in beginsel verplicht om een
Lees meer...

Aanslag opgelegd zonder uitkomst boekenonderzoek af te wachten

Als een belastingaanslag ten onrechte niet of tot een te laag bedrag is opgelegd, kan de Belastingdienst
Lees meer...

Belasting in box 3 hoger dan behaald rendement

Belastingheffing is te beschouwen als regulering van eigendom in de zin van artikel 1 van het Eerste
Lees meer...

Mededeling verrekening door Belastingdienst

De Invorderingswet geeft de ontvanger van de Belastingdienst de bevoegdheid om aan een belastingschuldige
Lees meer...

Wijziging besluit Wet financiering sociale verzekeringen

Naast de verplichting om het loon door te betalen van zieke werknemers hebben werkgevers de verplichting
Lees meer...

Verkrijgingsprijs aanmerkelijk belang

De regeling van het aanmerkelijk belang in de Wet IB 2001 is bedoeld om de voordelen, die een
Lees meer...

Gezamenlijke verkrijging voor overdrachtsbelasting

Bij de verkrijging van een in Nederland gelegen onroerende zaak is in beginsel overdrachtsbelasting
Lees meer...

Verplicht eigen risico Zvw 2022

Het verplicht eigen risico voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) is al enkele jaren bevroren op € 385.
Lees meer...

Steunmaatregel varend erfgoed

Onderdeel van het aanvullende steunpakket voor de culturele en creatieve sector is een regeling voor het
Lees meer...

Publicatie Garantieregeling Evenementen

De staatssecretaris van EZK heeft de Tweede Kamer meegedeeld dat de Europese Commissie de tijdelijke
Lees meer...

Bedragen kinderbijslag per 1 juli 2021

De minister van SZW heeft de bedragen van de Algemene Kinderbijslagwet, zoals deze met ingang van 1
Lees meer...

Nakoming toezeggingen over giftenaftrek

De staatssecretaris van Financiën is in een brief aan de Tweede Kamer ingegaan op de giftenaftrek en
Lees meer...

Wijziging Leidraad Invordering

Vooruitlopend op een wijziging van wet- en regelgeving heeft de staatssecretaris van Financiën in de
Lees meer...

Verlenging termijn aanvraag vaststelling TVL 4e kwartaal 2020

De aanvraag tot vaststelling van de TVL-subsidie voor het vierde kwartaal van 2020 moet uiterlijk op 1
Lees meer...

Aanvraag TVL 2e kwartaal 2021

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft bekendgemaakt dat aanvragen voor de TVL voor het tweede
Lees meer...

Verlaging premies Algemeen Werkloosheidsfonds

In verband met de afschaffing van de baangerelateerde investeringskorting (BIK) worden de
Lees meer...

Aanpassing NOW derde kwartaal 2021

Steunmaatregelen derde kwartaal 2021 Het kabinet heeft besloten om de Tijdelijke Noodmaatregel
Lees meer...

Invoering registratiedrempel voor kleine ondernemers

Ondernemers met een jaaromzet van maximaal € 20.000 exclusief omzetbelasting kunnen voor de
Lees meer...

Aanpassing Besluit noodmaatregelen coronacrisis

De staatssecretaris van Financiën heeft het besluit met fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van
Lees meer...

Overschrijding redelijke termijn bij instemming met uitstel uitspraak bezwaar

Wanneer de redelijke termijn van behandeling van een bezwaar of (hoger) beroepschrift wordt overschreden,
Lees meer...

Registratiekosten hypotheek aftrekbaar

De rente en de kosten van geldleningen, die zijn aangegaan voor de financiering van de eigen woning, zijn
Lees meer...

Aanpassing uitkeringsbedragen per 1 juli 2021

De uitkeringsbedragen van diverse sociale verzekeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. In
Lees meer...

Rusland zegt belastingverdrag met Nederland op

Verdragen ter voorkoming van dubbele belastingheffing kunnen eenzijdig worden beëindigd met
Lees meer...

Vergeet de uitstelregeling belastingschulden niet

Op 1 juli loopt de coronamaatregel voor uitstel van betaling van belastingschulden af. Tot die datum
Lees meer...

Aanpassing verliesverrekening vennootschapsbelasting per 1 januari 2022

Het Belastingplan 2021 omvat onder andere een aanpassing van de verliesverrekening in de
Lees meer...

Afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven per 1 januari 2022 of 1 januari 2023

Onderdeel van het Belastingplan 2020 was de Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven. Deze wet is
Lees meer...

Nota van wijziging wetsvoorstel excessief lenen bij eigen bv

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap in behandeling. De
Lees meer...

Voorlopige hechtenis werknemer geen reden voor ontslag op staande voet

Werkgever en werknemer hebben de bevoegdheid om de arbeidsovereenkomst per direct op te zeggen om een
Lees meer...

Bandbreedte uurloon jeugd-LIV 2021

In verband met de verhoging van de minimumjeugdlonen komen werkgevers in aanmerking voor een
Lees meer...

Conceptwetsvoorstel wijziging aandelenoptierechten

De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel tot aanpassing van de fiscale regeling voor
Lees meer...

Startersregeling TVL

De staatssecretaris van EZK heeft de subsidieregeling tegemoetkoming vaste lasten (TVL) voor startende
Lees meer...

Subsidiemodule Eurostars open tot 15 juni

Eurostars is een subsidieprogramma ter ondersteuning van internationale R&D-samenwerkingsprojecten
Lees meer...

TVL startende ondernemers

Ondernemers, die hun bedrijf tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 hebben ingeschreven bij de Kamer van
Lees meer...

BIK vervalt met terugwerkende kracht

De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021
Lees meer...

Wijziging aanwijzing bezwaar 2020 als massaal bezwaar

De staatssecretaris van Financiën heeft bezwaarschriften tegen de forfaitaire
Lees meer...

Steun- en herstelpakket derde kwartaal 2021

Het kabinet heeft de voorstellen voor het steun- en herstelpakket in het derde kwartaal 2021
Lees meer...

Toepassing inkomensafhankelijke combinatiekorting

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is een heffingskorting in de inkomstenbelasting. De IACK
Lees meer...

Verlaging maximale rente consumptief krediet tot 1 juli 2022

De maximale rente voor consumptieve kredieten is gekoppeld aan de wettelijke rente in de vorm van een
Lees meer...

Maximum uurprijzen kinderopvang 2022 gepubliceerd

De minister van SZW heeft een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag naar de
Lees meer...

Parkeren bij attractiepark is aparte dienst

Voor de omzetbelasting wordt in beginsel iedere prestatie van een ondernemer afzonderlijk beoordeeld.
Lees meer...

Aangaan huwelijksgemeenschap geen schenking

De Hoge Raad heeft in een arrest uit 1959 geoordeeld dat zich bij het aangaan van een algehele
Lees meer...

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Op 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) in werking. De wet is bedoeld ter
Lees meer...

Keuze referentietijdvak TVL tweede kwartaal 2021

Nadat de staatssecretaris van EZK in een brief aan de Tweede Kamer een uiteenzetting heeft gegeven
Lees meer...

Inhuur als zzp’er direct na ontslag op staande voet

Een werknemer kan op staande voet ontslagen worden wanneer er een dringende reden is op grond waarvan van
Lees meer...

Aanvraagloket NOW tweede kwartaal 2021 geopend

De Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-3) kent drie
Lees meer...

Onderzoek fiscale klimaat- en calamiteitenreserve land- en tuinbouw

Naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer is onderzoek gedaan naar de invoering van een fiscale
Lees meer...

Onzakelijke borgstelling

Niet alleen een lening maar ook een borgstelling, die een aandeelhouder verstrekt aan of ten behoeve van
Lees meer...

Verdeling gezamenlijke inkomensbestanddelen

De Wet IB 2001 bepaalt dat fiscale partners hun gemeenschappelijke inkomensbestanddelen onderling in hun
Lees meer...

Aanvragen TVL eerste kwartaal 2021

De subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) heeft als doel om bedrijven voldoende liquide
Lees meer...

Minimumloon per 1 juli 2021

De bedragen van het wettelijk minimumloon en de minimumvakantietoeslag worden halfjaarlijks aangepast aan
Lees meer...

Aftrek elders belast tweede woning in buitenland

De Wet IB 2001 geeft fiscale partners de keuze om de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen onderling
Lees meer...

Doelgroepverklaring loonkostenvoordeel

Op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein kan een doelgroepverklaring loonkostenvoordeel worden
Lees meer...

Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof aangenomen

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof aangenomen. Het wetsvoorstel wijzigt de
Lees meer...

Toepassing tariefgroep erfbelasting bij erfenis van biologische vader

De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen definieert een kind als een eerstegraads bloedverwant en
Lees meer...

Kamervragen compensatieregeling transitievergoeding

Een werkgever is wettelijk verplicht om bij beËindiging van de arbeidsovereenkomst met een werknemer op
Lees meer...

Eigen woning in het buitenland

Tot het jaar 2015 konden buitenlandse belastingplichtigen in Nederland opteren voor binnenlandse
Lees meer...

Kamervragen erfbelasting minderjarige wezen beantwoord

In antwoord op Kamervragen heeft de staatssecretaris van FinanciËn aangekondigd dat er een regeling komt
Lees meer...

Herstelmogelijkheid aanvraag subsidieregeling praktijkleren 2019-2020

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap biedt werkgevers de mogelijkheid om alsnog subsidie aan
Lees meer...

Hoofdlijnen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer de hoofdlijnen van een verplichte
Lees meer...

Conclusie A-G: belastingheffing box 3 in strijd met discriminatieverbod

De (wijze van) belastingheffing over inkomsten uit vermogen blijft onderwerp van discussie. Bij de
Lees meer...

Wijziging uitruil overwerkbeloning

Een uitzendbureau, dat actief was in de vleessector, hanteerde de cao voor de vleessector voor het
Lees meer...

Geen versoepeling urencriterium vierde kwartaal 2020

De Wet op de inkomstenbelasting kent een aantal faciliteiten voor ondernemers. Om recht te hebben op de
Lees meer...

Voorstel aanpassing fiscale kwalificatie van rechtsvormen

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een wetsvoorstel ter aanpassing van het fiscale
Lees meer...

Dilemma’s in de NOW

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over
Lees meer...

Verlenging goedkeuring eigenwoninglening

De staatssecretaris van FinanciËn heeft het besluit met goedkeuringen voor het inlopen van
Lees meer...

Arbeidsovereenkomst geëindigd voor verstrijken opzegverbod

In het Xella-arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een werkgever mee moet werken aan de beËindiging
Lees meer...

Verkenning leefvormen AOW

Bij de uitvoering van de AOW doen zich soms problemen voor doordat de bestaande leefvormdefinities niet
Lees meer...

Verkorting betaaltermijn grootbedrijf

Kleine en middelgrote ondernemers, die aan het grootbedrijf leveren, worden steeds later betaald. De
Lees meer...

Aanwijzing bezwaar box 3 2020 als massaal bezwaar

De staatssecretaris van FinanciËn heeft bezwaarschriften tegen de vermogensrendementsheffing (box
Lees meer...

Wetsvoorstel bronbelasting dividenden

De staatssecretaris heeft het wetsvoorstel ter invoering van een aanvullende bronbelasting op
Lees meer...

Alsnog aftrek voorbelasting op tijdstip ingebruikneming?

Ondernemers kunnen de omzetbelasting die andere ondernemers in rekening hebben gebracht in aftrek brengen
Lees meer...

Contouren evenementenregeling

Het kabinet heeft de contouren van de eerder aangekondigde regeling voor de evenementenbranche bekend
Lees meer...

Gebruikelijk loon lager dan minimumloon

De Wet op de loonbelasting bepaalt dat een aanmerkelijkbelanghouder voor zijn werkzaamheden een
Lees meer...

Recht op basisbetaalrekening bij Nederlandse bank

Een wetsvoorstel beoogt mogelijk te maken dat alle Nederlanders, ongeacht waar zij wonen, recht hebben op
Lees meer...

Verlenging onbelaste uitkering vaste reiskostenvergoedingen

De mogelijkheid om bestaande vaste reiskostenvergoedingen onbelast uit te keren ondanks een gewijzigd
Lees meer...

Verlenging uitstel van belastingbetaling

Het tijdelijk versoepelde uitstelbeleid voor belastingen houdt in dat ondernemers op verzoek automatisch
Lees meer...

Wie kan opzettelijk een onjuiste aangifte doen?

De Algemene wet inzake rijksbelastingen bevat een aantal strafbepalingen. Een daarvan betreft het
Lees meer...

Aanvullingen economisch steunpakket

Subsidiepercentage TVL naar 100% in het tweede kwartaal De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is een
Lees meer...

Europese Commissie keurt verruimingen TVL goed

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) bevat een vergoeding voor de vaste lasten van een bedrijf. Deze
Lees meer...

Rechtbank draait berekening belastingrente terug

Belastingrente wordt berekend bij het opleggen van een aanslag inkomstenbelasting over de periode die
Lees meer...

Non-concurrentiebeding ongeldig door functiewijziging

In een arbeidsovereenkomst kan een non-concurrentiebeding worden opgenomen. Een dergelijk beding beperkt
Lees meer...

Verkoopopbrengst sportpaard niet belast

Een voordeel kan slechts belastbaar inkomen in de zin van de Wet IB 2001 zijn als aan dat voordeel een
Lees meer...

Een oplossing voor harde groei of een moeilijke periode door corona

De economie als geheel is hard geraakt door de coronapandemie, maar corona raakt bedrijven op
Lees meer...

Weigering toekenning NOW

Voor de berekening van loonkostensubsidie van de NOW-1 wordt uitgegaan van het loon over de maand januari
Lees meer...

Verhoging maxima TVL

De maximale subsidiebedragen, die in het kader van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kunnen worden
Lees meer...

Geen reden voor afwaardering vordering op dga

Bron: Hof Den Haag | jurisprudentie | ECLINLGHDHA2021178, BK-20/00324 | 03-02-2021
Lees meer...

Eigenwoningregeling bij uitzending naar buitenland

De Wet IB 2001 bevat een bepaling op grond waarvan een naar het buitenland uitgezonden ambtenaar geacht
Lees meer...

Geen reden voor afwaardering vordering op dga

De winst van een onderneming wordt bepaald met inachtneming van de beginselen van goed koopmansgebruik.
Lees meer...

Geen verlaagd btw-tarief voor digitale popevenementen

De staatssecretaris van FinanciËn heeft Kamervragen beantwoord over de btw-heffing over digitale
Lees meer...

Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft een subsidieregeling voor de aanschaf van
Lees meer...

Opzegverbod tijdens ziekte

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid moet voor een ontslag om bedrijfseconomische redenen
Lees meer...

Verlenging tijdelijk verlaagde maximale kredietvergoeding

In verband met de coronacrisis is op 10 augustus 2020 het Besluit tijdelijke verlaging kredietvergoeding
Lees meer...

Wijziging openstelling vaststellingsloketten NOW

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de data van openstelling van de
Lees meer...

Reactie op arrest Hoge Raad over kwalificatie arbeidsrelatie

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer een reactie
Lees meer...

Kamervragen lage korting betaling ineens

De staatssecretaris van FinanciËn heeft Kamervragen over de omvang van de betalingskorting voor
Lees meer...

Werknemer niet verplicht tot re-integratie buiten reguliere werktijd

Een arbeidsongeschikte werknemer is verplicht om mee te werken aan zijn re-integratie in het
Lees meer...

Heffing reclamebelasting voor klok aan gevel

De Gemeentewet biedt gemeenten de mogelijkheid om een reclamebelasting in te stellen. Dat is een
Lees meer...

Drempelvrijstelling RVU

Als uitvloeisel van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen is met terugwerkende kracht tot en met 1
Lees meer...

Subsidieregeling maatwerkafspraken duurzame inzetbaarheid

Uitvloeisel van het in 2019 gesloten pensioenakkoord is een subsidieregeling voor sectorale
Lees meer...

Navordering ter correctie giftenaftrek

Wanneer aanvankelijk te weinig belasting is geheven kan de Belastingdienst dat corrigeren door het
Lees meer...

Studiekostenbeding arbeidsovereenkomst

In een procedure over de verschuldigdheid van door de werkgever betaalde studiekosten nam de
Lees meer...

Prejudiciële vragen over weigeren gemachtigde

De Rechtbank Gelderland heeft prejudiciËle vragen gesteld over het weigeren van een gemachtigde tegen wie
Lees meer...

Besluit noodmaatregelen coronacrisis gewijzigd

De staatssecretaris van FinanciËn heeft het Besluit noodmaatregelen coronacrisis gewijzigd. De wijziging
Lees meer...

Vooruitbetaalde rente eigen woning

De betaalde rente over de eigenwoningschuld behoort tot de aftrekbare kosten van de eigen woning. Deze
Lees meer...

Inkomensafhankelijke combinatiekorting en co-ouderschap

De inkomensafhankelijke combinatiekorting is een aanvullende heffingskorting voor ouders die arbeid en
Lees meer...

Btw-heffing bij levering in het kader van sale-en-lease-backtransactie

Het begrip levering van goederen in de omzetbelasting verwijst niet naar de civielrechtelijke
Lees meer...

Kamervragen Tozo voor grensondernemers

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen beantwoord over de toepassing van de
Lees meer...

Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

In 2020 zijn in Nederland 2.703 bedrijven failliet verklaard, ruim 500 minder dan een jaar eerder, zo meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) medio januari. Volgens het statistiekbureau hebben in de afgelopen twintig jaar niet zo weinig bedrijven de deuren moeten sluiten. Hoornwijck Groep wijst op de noodsteun van de overheid als reden […]
Lees meer...

Nederland sluit belastingverdrag met Chili

Nederland en Chili hebben een verdrag ter vermijding van dubbele belastingheffing gesloten. Het verdrag
Lees meer...

Invoering btw-richtlijn e-commerce

De staatssecretaris van FinanciËn heeft in een brief aan de Tweede Kamer gezegd dat de Wet implementatie
Lees meer...

Nieuwe coronamaatregelen: aanpassing Tozo

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een ondersteuningsmaatregel voor
Lees meer...

Nieuwe coronamaatregelen – TVL

TVL De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) bevat een vergoeding voor de vaste lasten van een bedrijf. Deze
Lees meer...

Overige maatregelen coronacrisis

Evenementensector Voor de evenementensector wordt een garantieregeling uitgewerkt, zodat evenementen
Lees meer...

Verlenging versoepeld uitstelbeleid belastingschulden

Het tijdelijk versoepelde uitstelbeleid voor belastingen houdt in dat ondernemers op verzoek automatisch
Lees meer...

Kredietfaciliteiten Coronacrisis

TOA Krediet Voor ondernemers, die met gebruikmaking van de Wet homologatie onderhands akkoord hun
Lees meer...

Aanpassing NOW

De Noodmaatregeling Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is een tegemoetkoming in de loonkosten van door de
Lees meer...

Urencriterium 2021

Ondernemers hebben recht op verschillende ondernemersfaciliteiten als zij voldoen aan het urencriterium.
Lees meer...

Coronamaatregelen omzetbelasting

In verband met de coronacrisis gelden in de omzetbelasting enkele afwijkende regelingen. De toepassing
Lees meer...

Coronamaatregelen loonheffingen

Gebruikelijk loon dga Aanmerkelijkbelanghouders (dga’s), die arbeid verrichten voor hun bv, dienen ten
Lees meer...

Coronamaatregelen particulieren

Betaalpauze hypotheek De goedkeuring betreffende het behoud van het recht op hypotheekrenteaftrek voor
Lees meer...

Motie wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen

De Eerste Kamer heeft op 19 januari 2021 een motie over het keuzerecht voor een bedrag ineens aangenomen.
Lees meer...

Aanhorigheden bij woning

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken is overdrachtsbelasting verschuldigd. Het
Lees meer...

Leaseauto was arbeidsvoorwaarde

Bij de beantwoording van de vraag of tussen een werkgever en een werknemer een arbeidsvoorwaarde is
Lees meer...

Auto als verplicht privévermogen

Ondernemers hebben in beginsel de keuze om zaken die zij voor hun onderneming gebruiken tot het
Lees meer...

Verlenging afspraken grensarbeiders

De staatssecretaris van FinanciËn heeft meegedeeld dat met Duitsland overeenstemming is bereikt over
Lees meer...

Pilot webmodule DBA gestart

De pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) is op 11 januari 2021 van start gegaan. Door
Lees meer...

Uitzonderingen vermogenstoets toeslagregelingen

Voor enkele toeslagregelingen gelden vermogenstoetsen. Het gaat om de zorgtoeslag, de huurtoeslag en het
Lees meer...

Wijzigingen loonbelasting 2021

In de loonbelasting zijn per 1 januari 2021 enkele zaken gewijzigd. Privégebruik auto Werknemers
Lees meer...

Wijzigingen inkomstenbelasting 2021

Eigen woning Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en €
Lees meer...

Tarieven loon- en inkomstenbelasting

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2021 als
Lees meer...